مشتریان پکس خلیج فارس

دانشگاه های طرف قرارداد پکس خلیج فارس

بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

بیمارستان های : 1- مهدیه 2- طرفه 3- شهدای گمنام 4- پانزده خرداد5- امام حسین6- لقمان حکیم7- کودکان مفید8- طالقانی9-، مدرس10- امام خمینی فیروز کوه11- مفتح ورامین12- سوم شعبان دماوند13- شهدای پاکدشت ورامین14-اختر15- شهدای تجریش16- زعیم17- حضرت فاطمه 18- اشرفی اصفهانی19- شهید ستاری 20- مسیح دانشوری

بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بیمارستان های : 1- الزهرا (س)2- امین 3- بهشتی 4- عیسی ابن مریم(ع) 5- فیض، فارابی 6- چمران 7- امام حسین (ع) 8- سیدالشهدا (ع) 9- کاشانی 10- گلدیس شاهین شهر 11- حشمتیه 12- امام حسین (ع) گلپایگان 13- شهید منتظری نجف آباد 14- نور و حضرت علی اصغر(ع) 15- سیدالشهدا (ع) سمیرم 16- شهید رجایی دارن 17- شهدای لنجا 18- نه دی منظریه 19- فاطمیه خوانسار20- امیرالمومنین شهرضا 21- محمد رسول الله مبارکه 22- دندان پزشکی اصفهان

مراکز تصویر برداری طرف قرارداد پکس خلیج فارس

مراکز تصویر برداری دکتر اخلاق پور

مراکز تصویر برداری پردیس نورسلامت، پردیس نور نیلو، نور، پارس رشت

مراکز تصویر برداری : دکتر گیتی، آرین صادقیه، اطهری، نصر نبوی اسلامشهر