پکس،ذخیره تصاویر پزشکی، کاربرد پکس،بایگانی تصاویر پزشکی،تجهیزات پزشکی،رئوف،دایکام،سیستم بیمارستانی،پکس خلیج فارس

مجوزها و افتخارات پکس خلیج فارس

گواهینامه ارزیابی امنیتی نرم افزار

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران (مجوز فعالیت)

گواهی تایید فنی نرم افزار

گواهینامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گواهی سازمان برنامه و بودجه کشور-انفورماتیک